10/20/2006

نظرخواهي

در مورد اين نقاشي چي فکر ميکنيد؟ بخرمش؟
خوب... راستش اين نقاشي رو خودم کشيدم. .يوهو هنرم بعد از اين همه سال رو کرد! هنوزم هيچي نشده پيام نقاشيمو بلند کرد..البته اگه برام مشتري پيدا کنه بدکم نيست

10/17/2006

آخيش

خوب بالاخره داستان دوباره فارسي شد. راستش يک کامپيوتر جديد گرفتم و هي تنبلي ميکردم که اين تنظيماتشو درست کنم که بتونم فارسي تايپ کنم. ولي امروز ديگه يوهو رگ ترکي عود کرد و به خودم جنبيدم. خوب پس حالا برم تا دوباره برگردم درست حسابي بنويسم