6/09/2006

27

فردا 27 سالم ميشه. خيلي خوشحالم و احساس خوبي دارم. هيچ وقت از اينکه يکسال بزرگتر شدم اينقدر راضي نبودم و اينقدر بهم نچسبيده بود. نميدونم چرا؟ شايد براي اينه که واقعا سال خيلي خوبي داشتم و به هر لحظه اش که فکر ميکنم لذت ميبرم. فردا تولد مامي هم هستش ...بايد ببينم اونم به اندازه من خوشحال هست يا نه...هه هه

6/07/2006

Beautiful Prague!

Have so many stories, but will tell you later :)