3/30/2006

ماشين رختشويي

اينو يادم رفته بود براتون تعريف کنم! روز اوليکه رفتم توي آپارتمانم کلي رخت کثيف داشتم که از تو هتل با خودم کشوندم و دلم خوش بود که همون شب اول ترتيبشون رو ميدم غافل از اينکه ماشين رختشوييهاي اروپا خيلي پيشرفته هستند و هم رخت ميشورند و هم خشک ميکنن. خلاصه حدود سه ساعت طول کشيد تا خانوم مهندس تونست بفهمه که قسمت خشک کن اين ماشين همه کاره چه جوري کار ميکنه ...حالا وقتي که تلف شد هيچچي.. اين لباسهاي بيچاره شيش بار شسته شدن تا اينکه خشک بشن! استغفرالله! س

جوک

به يک ترکه ميگن تو چرا ماشين پيغامگير نداري ؟ ميگه لازم ندارم آخه هيچ وقت خونه نيستم! هه هه
راستش ترکه خود بنده بودم! س

3/06/2006

Powder in the Alps!